Magazine: גיליון 8

מה חדש?

    אתר אקשיבה מציין מספרים בכפולות של 3, 60 שאלות בחודש, 30 משיבים, 300 תשובות, 3,000 אוהדי פייסבוק. המשיבים באקשיבה נותנים ייעוץ אנונימי לצעירים וצעירות בכל תחומי החיים, אמונה,

אז איך מתמסרים למסורת? // בניהו טבילה

  כשאנחנו מתפקדים היטב, בנינו ובנותינו נולדים לאורח חיים מסורתי חובק כל – ממצוות עשה ולא תעשה רבות ומפורטות הנוהגות בחיי היומיום, ועד הבניה הלכתית של המציאות שהיא התשתית הנושאת

איך אפשר להאמין בתורה? // יצחק ברוך

שאלה איך אפשר להאמין בתורה? אף אחד לא אומר לנו שהיא נכונה ב100 אחוז ושלא שינו אותה! איך אפשר להאמין שהתורה היא הדבר הטוב ביותר בשבילינו, כשאנחנו רואים כמה אתאיסטים

תודה! // הרב יהושע פפר

דברי הרמב"ן בסוף פרשת בא עוסקים במהותה ויסוד עניינה של יציאת מצרים. דבריו בעניין הניסים הגלויים המלמדים על הניסים הנסתרים ידועים ומפורסמים. לפיהם, "מן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים

דבר המערכת // מתי הורוביץ

בדיוק לפרשה הזו התכוון רש"י בתחילת בראשית – שהתורה היתה אמורה להתחיל כאן. בפרשת בא.   למה אם כן נזקקנו לכל סדר הבריאה והדורות עד לכאן?! משום "כוח מעשיו הגיד