Magazine: גיליון 13

"קב חומטין" בימינו // טור אישי – הרב נתן בקר

  ראש הישיבה הגר"ה זקס זצ"ל אמר פעם, כמדומני בשם הגר"א קוטלר, שכשאדם שהיה מצוין במידה, מצווה או הנהגה מסוימת נפטר לבית עולמו, המידה או ההנהגה נחלשות באופן כללי בעולם,

דבר המערכת // מתי הורוביץ

  זה מוזר, אבל רק מאות שנים אחרי מתן תורה התברר שעם ישראל מסוגל לקבל את התורה ברמה גבוהה יותר. מתן התורה בסיני היה מתוך "יראה", ורק בימי אחשורוש, חזרו

"חג הקציר" – חג החיים // הרב יהושע פפר

חג השבועות שונה משאר ימים טובים בכמה פנים. שאינו כמותם, אין לשבועות תאריך קבוע במקרא, ובמקומו יש לחוג אותו ביום החמישים "ממחרת השבת". בנוסף לכך, חג השבועות אינו מופיע במקרא

ספקות באמונה // אקשיבה

  שאלה שלום וברכה! אני בחור ישיבה בישיבה חרדית. גדלתי בבית מאוד אמוני וירא שמים. לפני מספר שנים,  חבר שלי התדרדר והחליט שהוא מעוניין לחזור בשאלה. חשבתי לתומי שאוכל להציל

סיפור לחג – בחירות קשות // אליהו לוי

01:38, ליל שבועות, וצבי רוטנברג (34) עומד מול מדפי הגמרות בחזית אוצר הספרים של בית המדרש "בני הישיבות – זכרון דוד" גבעה ג'. הפלורנסנט, שהוצב ברשלנות מעל ארון הספרים, מסנוור