דבר המערכת // מתי הורוביץ

ערך-מוסף_גליון05-שער

נהוג לדמות כיום את עולם התורה לתיבת נוח, ואת מה שקורה בחוץ למבול… ובצדק.

אלא שבתוך התיבה אין כמעט אפשרויות פרנסה, ולרוב מתבצעת "יציאה" לעבודה, כלומר יציאה מן התיבה אל העולם הגדול, עם החששות של "ויחל נוח איש האדמה", יוצאים לעבוד, ופתאום העולם הערכי משתנה, הראש משתקע באדמה ודומיה, והלך הרוח הופך לחולין. לא פלא אם כן שרבים וטובים עומדים ומתחבטים, מצד אחד העוני בבית ומצד שני העוני ברוח. הפיתרון קיים אבל הוא לא קל ליישום, "עשה תורתך קבע ומלאכתך עראי".

ואין הכוונה לחלוקה שונה במספר השעות, ללמוד תשע שעות ולעבוד שעה, משום שזו הנהגת ה"חסידים הראשונים" ש"מתוך שחסידים הם – תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת." ואילו אדם רגיל: "תזרח השמש… יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב". אלא הכוונה היא שאדם יכול לעבוד ולהתפרנס בכבוד ולהישאר בתוך התיבה, הכיצד? על ידי שהוא נשאר עם יעדים מאוד ברורים. עליו לדעת מקרא, משנה ותלמוד. על בוריים. נכון, הוא יתפלפל פחות, אבל הוא ילמד, הוא ידע, הוא יחיה את הדברים.

"עשה תורתך קבע" – זו החלטה פנימית. לאחר מכן אפשר גם למצוא דרכים מקוריות.
לדוגמה, הרי"ף כתב קיצור לרוב חלקי הש"ס, תמצות שמשמר את עיקרי הסוגיות וההלכות. וכיום מתרבים העובדים שהחליטו לדעת את הש"ס ולכן הם פותחים את הגמרא והופכים את רוב דפי המסכת – אל הרי"ף, קל לשינון, קל לידיעה. תנסו את זה בבית.

שנזכה לשכון באהלי שם.

מתי הורוביץ

תגובות

השאר תגובה