מכבד הרחובות // אליהו לוי

צילום: Sweden ויקימדיה

באמת אמרו "שוקי ירושלים עשוין להתכבד בכל יום" ופירשו המפרשים: מאי מתכבדים? מתנקים. וכבר שאל הדרשן: וכי מה כבוד יש כאן? והלא אין לך מלאכה בזויה ונקלית מניקוי הרחובות. אלא שלא כל הרחובות כשווקי ירושלים, מקום הארון, בו נאמר, "קשותיו ומנקיותיו זהב" ויש שאף האדם מתכבד בכבודה של ירושלים, בטאטוא ומירוק וקירצוף הרצפות. ומעשה שהיה, כך היה.

מעשה באחד מנקיי הדעת שבירושלים שהיה רגיל בהשכמה כוותיקין. באמת, לא כדורות ראשונים דורות אחרונים. צא וראה. אנשי ירושלים של דורות שהיו אין השחר מעוררם, אלא הם זריזין ומקדימין, ובאשמורת התיכונה, קודם קריאת השכווי ואחר צעקת הכלבים, הם מעוררין השחר. אבל דורות אחרונים, חמה תולה בראשי האילנות ותפילין מדלדלין מראשם. ובשעה שהיו הללו מקיצין, הללו עומדין ונתלין בקרנות, מעלי עשן בשיחה בטלה וח"ו באים לידי רכילות ומחלוקת ולשון-הרע. אבל אותו יהודי מירושלים של ימים עברו היה, ירושלים של מעלה, של בני מעלה הפוסעים בה ומעלין עפרה במעשיהן. והיה חוזר עם בוקר – אחר תיקון חצות, פרק זוהר, תהילים של יום, שנים מקרא בניגון, מעט חמין, מעט טבק, שחרית עם קורבנות וקצת טור ושו"ע קודם חליצת-תפילין – צועד מחיל אל חיל, אל ביתו ואל מלאכת יומו. בוקר אחד הוצרך לדבר אצל שכונת "משכנות", מן הנחלאות אשר בירושלים החדשה. פסע ברחובות השוקטים והשלווים קודם שיעור רחובה של עיר, בעוד ראשוני הרוכלים פותחין תריסיהן ופורסין שולחנותיהם, ופגע באותו זקן מאנשי ירושלים. ואותו זקן, ממכבדי הרחובות בירושלים היה. עם בוקר היה יוצא אל השווקים והרחובות ומקלו בידו, מבריש ומטאטא, מוריד ומעלה. שאל האיש בשלומו והשיב. שהו כמין רגע או שנים, אחר פתח ושאל לאותו זקן: "כלום יש בידך מעשה ממעשיו המצוינים של אותו צדיק?" ומי הוא אותו צדיק "ר' אריה" שמו, והוא מדרי אותה שכונה ואין לך אדם מבני המקום שלא פגש במאור פניו ולא נתבשם מאורחותיו. אמר לו אותו זקן "והלא אדם פשוט אנכי ומעשים אין בידי". השיב לו: "והלא מבני ירושלים אתה". אמר לו: אמת, וכיוון שהזכרת עניין ירושלים, אומר משהו בזה ששח לי אותו צדיק. פעם אחת פגע בי ואני מלובש בבגדי מלאכתי, שולי גלימתי מטונפים משמץ ורבב, קופת האשפה תלויה מאחורי וידי מסוכסכות בפסולת. אמר לי: "מקנא אני בך ר' משולם". אמרתי לו: "ר' אריה! והלא רבנו צדיק ומלא בתורה ומעשים טובים, ובידי מה? פסולת." אך כך השיב לי: "מקנא אני בך, שאתה מכבד את שוקי ירושלים ועושה את עולמו של הקב"ה נקי וטוב ומותקן, ואני, מי יודע מה מעשי ומה תועלת יש בהם.."

נענע אותו האיש ואמר: זהו שאמרו חכמים "שוקי ירושלים עשוין להתכבד בכל יום". והוסיפו דורשי רשומות: מפני מה "עשוין" בלבד, אלא שלא כל דור ודור זוכה לאנשי מעלה, המכבדין את האדם ומכבדים את המקום ומעלין עפר ופסולת ומנקי רחובות במעשיהן.

תגובות

השאר תגובה