ניקוי יבש // הרב ארי מור

שאלה:

האם מותר למסור בגדים לניקוי יבש בתשעת הימים, במטרה שיהיו מוכנים לאחר תשעה באב?

תשובה:

נאמר בשו"ע (סי' תקנ"א סעי' א) "משנכנס אב ממעטין בשמחה" וכתבו האחרונים (במ"ב שם) "רצה לומר שאין שמחים בו כלל". בימים אלו מוסיפים מנהגי צער ואבילות על חורבן בית המקדש.

לנוהגים כמנהגי האשכנזים אין לכבס בכל צורה, בין בכביסה ביתית ובין בניקוי יבש החל מליל ר"ח מנחם אב, עד לאחר תשעה באב, אפילו אם כוונתו ללבוש את הבגד או לאסוף אותו לאחר תשעה באב. כמו כן אין למסור למכבסה גם אם מופעלת על ידי שאינו יהודי החל מר"ח. (אך לכבוד שבת באין לו בגד אחר, מותר למסור למכבסה המופעלת על ידי שאינו יהודי, או שמופעלת על ידי הנוהגים כמנהגי הספרדים.)

אך לנוהגים כמנהגי הספרדים איסור זה אינו אלא בשבוע שחל בו תשעה באב (מלבד קהילות מסוימות שנהגו בזה כמנהגי האשכנזים). השנה שחל תשעה באב בשבת, אין לעניין איסור כיבוס דין שבוע שחל בו ומותר לנוהגים כמנהגי הספרדים לכבס כל השבוע.

יהי רצון שנזכה עוד השנה בקיום "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה" (תענית ל:).

המקורות בהרחבה

נפסק בשולחן ערוך (או"ח סי' תקנא סעי' ג) "שבוע שחל בו תשעה באב, אסורים לספר ולכבס, אפילו אינו רוצה ללובשו עתה אלא להניחו לאחר ט' באב, ואפילו אין לו אלא חלוק אחד, אסור. וכן המכובסים מקודם, בין ללבוש בין להציע בהם המטה … אסור…. ונהגו לאסור אפילו כלי פשתן, ואפילו בכבוס שלנו… ואין להקל בדבר, כיון שנהגו. וכ"ש דאפשר דמדינא נמי אסור". וכתב שם הרמ"א "ואנו נוהגין להחמיר בכל זה מתחלת ר"ח עד אחר התענית… ואסור ליתן כלים לכובסת אינה יהודי לכבס מראש חודש ואילך, אבל קודם ר"ח מותר לתת, אף על פי שכובסת אחר ראש חודש". מקור דין זה מהמהרי"ל (הלכות תשעה באב לב ב) "שהיה אוסר לתת כלי לכובסת נכרית מראש חדש ואילך, אבל קודם ראש חדש שרי. וכן כתבו התוספות בפרק בתרא דתענית בשם רש"י" (דרכי משה שם ס"ק ו) ועיי"ש במגן אברהם (ס"ק טו) שאפילו אם אומר לנכרי לכבס לאחר תשעה באב אסור לתת לו. שגדר האיסור הוא כמש"כ המחצית השקל (שם) "שעיקר האיסור משום הנתינה לגוי. דהא קודם ר"ח מותר ליתן אפי' כובסת אחר ר"ח" והטעם הוא כדי למעט בשמחה ולהראות אבילות כמבואר בב"י שם בשם תרומת הדשן. (ועיין דברי יציב או"ח רל"ה שהביא עוד טעמים נוספים לעצם מסירת הבגדים לכיבוס).

ואין להקל במקום הצורך מטעם שכיבוס שלנו אינו אלא מנהג, וגם האיסור מר"ח אינו אלא מנהג. שהרי ניקוי יבש ודאי דינו ככיבוס וגיהוץ גמור שאסור מן הדין לכו"ע, וכמש"כ באגרות משה (או"ח ח"ג סי' ע"ט). וא"כ מטעם זה אסור לאשכנזי למסור למכבסה המופעלת על ידי הנוהג כמנהגי הספרדים. על אף שלמכבסה מותר לכבס מכיון שעצם המסירה לכיבוס אסורה. אך לספרדים איסור זה הוא רק בשבוע שחל בו. כמבואר לעיל מדברי השו"ע.

השנה שחל תשעה באב בשבת אין איסור כלל, כמבואר בירושלמי תענית: "אמר רבי אבהו, תשעה באב שחל להיות בשבת, שתי השבתות מותרות" (פ"ד ה"ו). כלומר, בין בשבוע שלפניו ובין בשבוע שלאחריו מותרים להסתפר ולכבס. וכתב הרא"ש בפסקיו (סימן ל"ב), הטעם, מכיון שנדחה התענית עד יום ראשון אין זה בכלל שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה. אמנם דעת הסמ"ג (עשין דרבנן ג, רמט ע"ג מובא בטור) שנהגו כשחל להיות בשבת לאסור כל השבוע שלפניו, מלבד יום חמישי ויום שישי שמותר לכבוד שבת (כמבואר בטור שם בשם הסמ"ק).  ובשו"ע שם סעי' ד הביא את שתי הדעות: "ואם חל תשעה באב ביום ראשון או בשבת ונדחה לאחר השבת, מותר בשתי השבתות, בין שקודם התענית בין שאחריו. ויש מי שאומר שנהגו לאסור כל שבוע שלפניו, חוץ מיום ה' ויום ו'" ולהלכה, על פי הכלל המסור בידינו, כי כאשר מביא השו"ע דעה ראשונה בסתם ודעה שניה בלשון יש אומרים או ויש מי שאומר, דעתו לפסוק כסתם, דעת השו"ע לפסוק לקולא, ואין דין שבוע שחל בו השנה כלל. וכ"כ בשו"ת יחו"ד  (חלק ג סימן לט). אך לאשכנזים אין הבדל וגם השנה נוהגין מר"ח, וכמש"כ הרמ"א שם "ונוהגין להחמיר מתחלת ראש חודש לענין כיבוס".

תגובות

השאר תגובה