לקט הלכות לימי בין המצרים // הרב ארי מור

צילום: zeevveez, flickr

לקט הלכות לימי בין המצרים

 1. שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב נקראים ימי "בין המצרים" על שם הנאמר באיכה (א, ג) "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" "אלו ימים בין י"ז לתמוז לט' באב". (פסיקתא זוטרתא שם) זמנים שבהם התחיל החורבן ונגזרו גזירות קשות, ימים של צער לעם ישראל. ולפיכך תיקנו חז"ל לנהוג מקצת דיני אבילות בימים אלו לזכר צרות החורבן.
 2. שלוש דרגות של אבילות ישנם בימים אלו – 1. ימים שבין שבעה עשר בתמוז לר"ח אב. (הידועים בכינוי שלושת השבועות). 2. ימים שמר"ח אב עד תשעה באב. 3. תשעה באב. אנו נעסוק בהלכות הנוגעות לדרגה הראשונה: ימי שלושת השבועות.
 3. אסור לשמוע מוזיקה בימים אלו בין אם שומע מכלי נגינה, ,(live) ובין אם שומע במערכת שמע וכדומה, ואפילו זמרה ווקאלית אסורה[1]. וכ"ש שאסור לנגן בכלי נגינה בימים אלו, ואפילו בסעודת מצוה[2]. אך יש מקהילות ספרד שנוהגים לנגן לצורך סעודת מצוה[3].
 4. אסור לרקוד בימים אלו, ואפילו בסעודת שמחה המותרת, כסעודת אירוסין בר מצוה, סיום, וכדומה[4].
 5. מי שפרנסתו תלויה בכך, מותר לו לנגן במקום הצורך בימים אלו לנוהגים היתר בשמיעת  מוזיקה עד ר"ח אב, או לגוים, אבל לא לנוהגים איסור. וכן מי שחייב להתאמן בנגינה בימים אלו ואם לא יתאמן יפסיד את מומחיתו בכלי הנגינה וכדומה, מותר לו להתאמן עד ר"ח אב[5], אך יעשה שאלת חכם ולא יקל לעצמו. וכדאי הוא בית אלוקינו להתאבל עליו שלא להקל ראש בדברים אלו.
 6. נוהגים האשכנזים שלא להסתפר בימים אלו, בין תספורת הראש, בין תספורת הזקן, בין תספורת כל הגוף. וכן אסור להתגלח בכל הגוף, בין גברים, בין נשים, בין ילדים[6], ויש להקל לקטנים במקום הצורך, ולכבוד שבת. ובקהילות הספרדים נהגו להסתפר[7].
 7. אשה נשואה או בת בגיל שידוכים מותר לה להסתפר, או להתגלח, כדי שלא תתגנה על בעלה, וכן מותר לה משום צניעות וכבוד הבריות[8].
 8. וכן אדם החייב להסתפר לצורך פרנסתו ולולא כך עלול להיגרם לו הפסד ממוני – מותר בתספורת[9]
 9. טוב ליזהר מלברך שהחיינו בימים אלו, לפי שהם ימי פורענות ואין מתאים לומר בהם "והגיענו לזמן הזה"[10]. ודעת הגר"א שמותר, ונהגו העולם להחמיר בזה. אך אפשר להקל לברך בשבת[11]. וע"פ הסוד יש להחמיר אף בפרי חדש, שלא לברך שהחיינו בשבת[12].
 10. לפיכך לכתחילה לא יקנה בגדים חדשים, שמברכים עליהם שהחיינו, או פירות חדשים בימים אלו. אמנם אם חושש שלא יישאר לו אם ימתין לאחר ימים אלו, או שחושש שמחירם יעלה, וכגון שכעת יש עליהם "מבצע", מותר לקנותם[13]. ויחדשם בשבת ובביגוד חדש אם יכול ימתין עד אחר ט' באב.
 11. דברים שאין מברכים עליהם שהחיינו כגון נעליים חדשות, או הלבשה תחתונה, וכדומה מותר אף לכתחילה לקנותם ולחדשם עד ר"ח אב.
 12. מעיקר הדין מותר ללכת לים ולבריכה, וכן מותר לצאת לטיולים בימים אלו. אך יש נמנעים מדברים אלו, כיון שימים אלו ימי פורענות הם, וחששו ללכת במקום סכנה. אך אם כבר הלכו כמה פעמים קודם ימי בין המצרים, ודאי שיש מקום גדול להקל[14].
 13. נכון להימנע מסיוד, וצביעת הבית, בכל ימי בין מצרים. אמנם המחמיר יחמיר לעצמו. וודאי שלא יימנע משום כך לסייד לאחרים. ובמיוחד אם זוהי פרנסתו[15].
 14. אין נושאים נשים בימי בין המצרים מי"ז בתמוז עד לאחר ט' באב[16]. אך מותר לערוך סעודת או מסיבת אירוסין עד ר"ח אב[17]. ויש מקהילות ספרד שנהגו להקל ולישא אשה עד ר"ח אב[18].

[1] צי"א ט"ו סי' לג [2] שו"ת אגרות משה או"ח  א' קס"ו, מנח"י ח"א קי"א [3] שו"ת יחוו"ד ח"ו סי' ל"ד [4] פמ"ג א"א סי' תקנ"א ס"ק י [5] פמ"ג שם בה"ל סי' תקנ"א סעי' ב' ד"ה ממעטים, צי"א טז סי' יט, מנח"י א סי' קיא [6] רמ"א סי' תקנ"א סי' ד [7] שו"ע ונו"כ שם [8] על פי שו"ע יו"ד ש"צ סעי' ה [9] שו"ת אג"מ או"ח ה סי' כד [10] ספר חסידים סי' תת"מ, שו"ע או"ח שם סעי' יז [11] מ"ב שם ס"ק צח [12] שער הכוונות דף פט ע"ג ועיין בשו"ת יוסף אומץ סי' נו [13] רמ"א שם סעי' יז אג"מ או"ח ג סי' פ [14] שערי נחמה [15] שערי נחמה [16] רמ"א בהג"ה סי' תקנ"א סעי' ב [17] שו"ע ונו"כ שם, מ"ב ס"ק יט [18] יבי"ע ח"ו סי' מג

תגובות

השאר תגובה